با عنایت به اینکه ارتقاء سطح دانش کارکنان شبکه بانکی کشور در گروه آموزش و پژوهش های مستمر می باشد، اهداف زیر در سرلوحه فعالیت های مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران قرار گرفته است :

1- آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطوح مختلف نظام بانکی کشور و سایر مؤسسات پولی و مالی کشور

2- ترویج و اشاعه اصول نوین بانکداری با تاکید بر بانکداری کاربردی به گونه ای که فارغ التحصیلان مؤسسه بتوانند در محیط کار خود مفید و منشاء اثر قرار گیرند

3- ارتقاء کیفیت آموزش با بهره گیری از مدرسان و اساتید با تجربه  و امکانات آموزشی مناسب

4-  تأکید بر آموزش توسعه آموزش بانکداری اسلامی  به عنوان بارزترین ویژگی صنعت بانکداری کشور

5- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی نوین بانکی در قالب دوره های کوتاه مدت

6- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بین رشته ای مورد نیاز نظام بانکی کشور

7- انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز شبکه بانکی کشور

8- ایجاد عشق و علاقه به مطالعه، تحقیق و دانش پژوهی در دانشجویان