بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا کلیه کلاس های دوره های بلندمدت (حضوری ) در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1401/10/13 و 1401/10/14 به صورت غیرحضوری برگزار می شود