جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عبد الغفور عیدی دهنه دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در قصد مشتریان برای تغییر بانک(جدایی از بانک) در فرانید ادغام بانک: مورد مطالعه بانک سپه "

استاد راهنما: خانم دکتر سارا فخریان

استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی

استاد داور: آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد