مؤسسه با همکاری انجمن ­های تخصصی، ارگان های ذیربط و خبرگان بانکی به منظور آشنایی بیشتر کارکنان شبکه بانکی با آخرین دستاوردهای علمی، سمینارهای آموزشی در قالب برنامه یک یا چند روزه  نیز طراحی و ارائه نموده است.

لینک صفحه سمینارهای آموزشی