این اردو در هفت روز با ترکیبی از شش روز کلاس تئوری، کارگاه عملی، بازی و فعالیت گروهی و یک روز ارایه پروژه از شنبه 29 تیر 98 آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان از ساعت 8:15 در محل برگزاری حضور یافته و در یک فضای تعاملی مباحث را فراگرفته، تمرین کرده و بلافاصله به محصولی قابل ارایه برای بانک خود تبدیل می نمایند. قابلیت گروه ها در انجام این فرآیند مهم است و افراد معرفی شده توسط بانک ها در حصول نتیجه نقش مهمی را ایفا می نمایند.

دریافت بروشور اردو