تاریخ برگزاری آزمون: جمعه 4 آبان ماه 1397

مکان برگزاری: دبیرستان ماندگار البرز