به منظور پیشنهاد سخنرانی برای

چهارمین کنفرانس مدیریت مالی

اینجا

کلیک کنید.