آزمون جامع بانک سامان در روز جمعه 11 آذر 1401

در تهران و 8 کلان شهر کشور توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد.

در این آزمون 1315 نفر از کارکنان این بانک شرکت نموده بودند.