در حال حاضر اختلالی در عملکرد سامانه رخ داده است و کارشناسان فنی در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد.