سمینار آموزشی بازاریابی خدمات بانکی

راهکاری برای توسعه فراگیری مالی در عصر تحول دیجیتال

در ساعت 8:30 مورخ دوشنبه 22 آذر ماه 1400 با تمرکز بر چهار محور ذیل به صورت آنلاین برگزار گردید:

بررسی تحولات جدید در بازاریابی بانکی

بازاریابی حضوری/ مستقیم و اهمیت مدیریت داده مشتریان

بازیگران جدید و تغییرات پیش روی صنعت بانکداری- با نگاه به تجارب بانک ها در سایر کشورها

بودجه های استراتژیک روابط عمومی یا بازاریابی برای سال 1401

در این سمینار، جمع کثیری از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان حوزه های بازاریابی و شعب حضور داشتند.

در ابتدا، جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ضمن خوش آمدگویی به اساتید و شرکت کنندگان در این سمینار به تحلیل مسائل روز بازاریابی خدمات بانکی پرداختند.

در ادامه، آقای دکتر داریوش رشیدی به ایراد سخنرانی با موضوع "داده های بازاریابی مستقیم نیروی انسانی و جذب مشتری به صورت سیستماتیک" پرداختند. بخش دوم با سخنرانی آقای دکتر کیانوش رضائی تحت عنوان" بودجه ­های استراتژیک روابط عمومی یا بازاریابی برای سال 1401 " با نگاه ویژه به فعالیت های بازاریابی عملیاتی در مناطق و شعب ادامه یافت.

در بخش بعد، آقای مهندس مراد قطبی به ایراد سخنرانی با موضوع "سیر تحول بانکداری دیجیتال علاوه بر بانک های سنتی و فین تک ها" و در پایان آقای دکتر رئوف رابطی به بحث "بازاریابی حضوری/مستقیم و اهمیت مدیریت داده مشتریان" پرداختند و در انتها، سمینار آموزشی بازاریابی خدمات بانکی با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.