سی و یکمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات پیاده سازی کنترل های داخلی در بانک ها»