اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها با عنوان «مدیریت ارزش در بانک ها»

زمان برگزاری: 30 خردادماه 1400
ساعت برگزاری:8:30 الی 12:30
مخاطبان: اعضای هیات مدیره بانک ها،
مدیران ارشد و کارشناسان خبره واحدهای ریسک،
اعتبارات، حسابرسی، تحقیقات و برنامه ریزی
 علاقه مندان می توانند از طریق اداره آموزش بانک خود برای ثبت نام اقدام نمایند.