با توجه به تقاضای داوطلبان،

مهلت ثبت نام در چهارمین دوره مدیریت عالی بانک

تا پایان روز پنجشنبه مورخ 99/7/10

تمدید شد.

ورود به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج آزمون موسسه عالی آموزش بانکداری ایران