۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

مجموعه مقالات سی امین همایش بانکداری اسلامی

با موضوع بهبود فرآیندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا منتشر شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مدیریت انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس http://press.ibi.ac.ir/ مراجعه فرمایید.