به اطلاع می رساند، تاکنون بیش از 20 بانک کشور گزارش عملکرد حسابرسی شده خود را به موسسه فرستاده اند که این گزارش ها از طریق لینک فوق قابل رویت و دریافت است. مابقی گزارش ها نیز بعد از دریافت در سایت موسسه بارگذاری خواهند شد.