بسمه تعالی

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران آزمون جذب نیروی گروه پارسیان را برگزار نمود. آزمون یاد شده روز جمعه مورخ 1398/10/13در تهران و 5 کلان شهر مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرمان رأس ساعت 9 صبح برگزار شد.