آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، روبروی درب دانشگاه اصفهان، کوچه زمانی،موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش : آقای کنعانی

 

کد پستی : 8173965731

 

تلفن واحد : 6252032-0313

 

دورنگار واحد : 6273903-0313