فرم پیش ثبت نام دوره اصول بازرسی شعب در بانک ها


معرفی دوره:

این دوره برآن است که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب ضمن حفظ و نگهداری از منابع انسانی و جلوگیری از به انحراف رفتن این منابع با ارائه روشهای مناسب نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های بانک را به شرکت کنندگان ارائه نماید . 

اهداف دوره:

 آشنائی با نحوه صحیح بازرسی در بانک

 ارائه روش های نوین بازرسی برای خدمات نوین بانکی

مخاطبان دوره: بازرسان شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :