فرم پیش ثبت نام دوره آشنایی با مفاهیم و الزامات گزارشگری حسابرسان مستقل و داخلی در بانکها


معرفی دوره:

طی سالهای اخیر در بانک های کشور مفاهیمی مانند گزارشگری مالی بین المللی مانندIFRS ، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و ... مطرح شده است. یکی از چالش های موجود در بانک ها عدم آگاهی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نسبت به اظهار نظر و گزارشگری حسابرسان مستقل و داخلی بانک و الزاماتی که می بایستی است. همچنین علاوه بر آن حسابرسان داخلی بانک ها نسبت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی بانک می پردازند. 
بر همین اساس علاوه بر مدیران و کارکنان مالی بانک سایرمدیران و کارکنان بخش های دیگر بانک نیازمند آشنایی با مفاهیم گزارشگری حسابرسان مستقل و داخلی جهت درک، پاسخگویی مناسب و اصلاح نقاط ضعف کنترل داخلی می باشند.

اهداف دوره:

 آشنایی با مفاهیم و الزامات گزارشگری حسابرسان مستقل بانک

 آشنایی با مفاهیم و الزامات حسابرسی داخلی در بانکها و تفاوت آن با حسابرس مستقل

 آشنایی با مفاهیم کنترل داخلی، ریسک، گزارشگری مالی

 آشنایی با گزارشات حسابرسان مستقل

 پاسخگویی به حسسابرسان مستقل و داخلی

 پیشگیری و به کارگیری کنترل ها در راستای کاهش نقاط ضعف

مخاطبان دوره:

مدیران ارشد، مدیران کل و رؤسای ادارات ستادی و مدیریت شعب، کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و برنامه ریزی ، مالی و خزانه، تطبیق ، بازرسی و حسابرسی داخلی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :