فرم پیش ثبت نام دوره تطبیق (compliance)


معرفی دوره:

 نظر به اینکه تطبیق امری نوپا در عرصه بانکی می باشد، لذا این دوره بر آن است تا ضمن معرفی مبانی این موضوع و استانداردهای بین المللی، مسایل اجرایی را نیز تشریح نماید.

اهداف دوره:

آشنایی با کلیات موضوع تطبیق و موضوعات اجرایی آن

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مبارزه با پولشویی، تطبیق، کارکنان واحد مدیریت ریسک و برنامه ریزی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :