فرم پیش ثبت نام دوره تطبیق (compliance)


معرفی دوره:

نظر به اینکه تطبیق امری نوپا در عرصه بانکی می باشد، لذا این دوره بر آن است تا ضمن معرفی مبانی این موضوع و استانداردهای بین المللی، مسایل اجرایی را نیز تشریح نماید.

اهداف دوره:

آشنایی با کلیات موضوع تطبیق و موضوعات اجرایی آن

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مبارزه با پولشویی، تطبیق، کارکنان واحد مدیریت ریسک و برنامه ریزی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :