فرم پیش ثبت نام دوره ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی در بانک ها


معرفی دوره:

 نظر به اهميت و لزوم برخورداري بانک ها از یک نظام کنترل داخلی،  بانک مرکزی در سال 96 و سازمان بورس در سال 91 اقدام به  انتشار دستورالعمل کنترل های داخلی نموده اند. از اهداف این دوره میتوان به آشنایی با نحوه رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل های مذکور وچگونگی انجام مراحل فرآیند ارزیابی و تهیه گزارش کنترل داخلی با بکارگیری چارچوب    2013  COSO ، COBIT5،  COSO ERM اشاره نمود.

اهداف دوره:

 آشنایی با مفاهیم و الزامات دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی و سازمان بورس

 آشنایی با با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

 آشنایی با چارچوب های کنترل داخلی شامل COSO2013، COBIT5، COSO ERM

 آشنایی با ریسک و کنترل های فرایند اعتبارات و نحوه ارزیابی کنترل ها به صورت نمونه

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حسابرسی،  بازرسی و مدیریت ریسک وبرنامه ریزی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :