فرم پیش ثبت نام دوره ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی در بانک ها


معرفی دوره:

نظر به اهميت و لزوم برخورداري بانک ها از یک نظام کنترل داخلی،  بانک مرکزی در سال 96 و سازمان بورس در سال 91 اقدام به  انتشار دستورالعمل کنترل های داخلی نموده اند. از اهداف این دوره میتوان به آشنایی با نحوه رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل های مذکور وچگونگی انجام مراحل فرآیند ارزیابی و تهیه گزارش کنترل داخلی با بکارگیری چارچوب    2013  COSO ، COBIT5،  COSO ERM اشاره نمود.

اهداف دوره:

 آشنایی با مفاهیم و الزامات دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی و سازمان بورس

 آشنایی با با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

 آشنایی با چارچوب های کنترل داخلی شامل COSO2013، COBIT5، COSO ERM

 آشنایی با ریسک و کنترل های فرایند اعتبارات و نحوه ارزیابی کنترل ها به صورت نمونه

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حسابرسی،  بازرسی و مدیریت ریسک وبرنامه ریزی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :