فرم پیش ثبت نام دوره نظارت بر طرح های ایجادی


معرفی دوره:

نظارت از جمله مواردی است که مورد تاکید قانونگذاران عملیات بانکداری بدون ربا می باشد ومی توان گفت از شاخصه های مهم افتراق بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی یکی اعمال نظارت است و دیگری نحوه ی کسب سود، به همین لحاظ نظارت از جایگاه مهمی در بانکداری بدون ربا برخوردار است.

اهداف دوره:

 کنترل وتطبیق عملیات اجرایی با گزارش کارشناس اعتباری و مصوبات صادره ارکان اعتباری

 اطمینان از تأمین به موقع منابع مشتری

 آشنایی لازم با استخراج جداول پیشرفت فیزیکی و صدور دستورپرداخت

 اطمینان لازم در خصوص تکمیل عملیات اجرایی طرح در موعد مقرر

 جلوگیری از هرگونه تغییر بدون کسب اجازه قبلی وکتبی بانک در عملیات اجرایی

مخاطبان دوره:

کارکنان و احد اعتبارات (صف وستاد)

پیشنیاز دوره:

 گذراندن دوره عقود اسلامی، آشنایی کافی به صورت های مالی مشتریان وتجزیه تحلیل آن

 آشنایی نسبی به امور کارشناسی طرح ها، توانایی انعکاس نقطه نظرات خود به دیگران و تهیه و تنظیم گزارش

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :