فرم پیش ثبت نام نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی


معرفی دوره:

وضعیت رکودی حاکم براقتصاد کشور موجب گردید، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری بر تأمین مالی سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی متمرکز گردد و برای تحقق این مهم، بسته خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی را برای شبکه بانکی کشور تنظیم و ابلاغ نمود . هدف گذاری دولت براساس سند راهبردی در سال 1395 به نحوی است که بانکها می بایستی نسبت تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش خود را در مقایسه با کل تسهیلات اعطایی حداقل60%  لحاظ نمایند.

تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بانکی، تامین مالی کوتاه مدت است که مقدار نقدینگی موردنیاز یک واحد تولیدی را برای ادامه فعالیت روزمره آن واحد، حداکثر به میزان یک دوره گردش کالا پیش بینی و براساس ضوابط و مقررات تامین می نماید. محاسبه دقیق سرمایه درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی دو مزیت اساسی و حیاتی کاهش ریسک نقدینگی و کاهش ریسک اعتباری را به همراه دارد.

اهداف دوره:

 آشنایی با نحوه تعیین مقدار مورد نیاز و زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یک واحد تولیدی.

 پیش بینی استحکام وضع مالی و قدرت بازپرداخت به موقع وام گیرنده با استفاده از صورت های مالی اساسی واحد تولیدی.

 تدوین گزارش اعتباری تسهیلات سرمایه در گردش.

مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب بانک ها، رؤسای دوایر اعتباری شعب، کارکنان واحد اعتبارات

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :