قابل توجه شركت كنندگان دوره 81 مهارت هاي انجام عمليات صرافي

 (تاريخ برگزاري 18 و 19 دی 1397) 

براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران،

طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.