قابل توجه شركت كنندگان دوره 66 مهارت هاي انجام عمليات صرافي

 (تاريخ برگزاري 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397) 

براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران،

طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.