قابل توجه شركت كنندگان دوره 62 مهارت هاي انجام عمليات صرافي

 (تاريخ برگزاري 8 و 9 اسفندماه 1396) 

براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران،

طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.