آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان دانشور شرقی(مهر شرقی)، روبروی بیمارستان مهر، ساختمان مرکزی بانک صادرات خوزستان، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کارشناس واحد آموزش: خانم بهنام

تلفن: 32226355-061

دورنگار: 32215282-061