معرفی دوره:

 مدیریت دانش شامل 3 مبحث اساسی است:

شناسایی و ثبت دانش

تسهیم و به اشتراک گذاری دانش

استفاده از دانش و کاربرد آن

نظام مدیریت دانش در بانک ها  می تواند در راستای اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور باشد، لذا با مبنا قرار دادن وظایف و ماموریت های معطوف به این برنامه ها می توان به سامان دهی دانش و مدیریت دانش بر اساس 3 محور فوق پرداخت.

حوزه های زیر می تواند موضوع مدیریت دانش باشد:

پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، گشایش اعتبار، صدور ضمانت نامه بانکی، مشارکت در تولید، فعالیت های جاری، سپرده گذاری ها، جذب سپرده ها، سپرده گذاری و حساب های جاری بانکداری الکترونیکی

اهداف دوره:

آشنایی با نظام مدیریت دانش بانکی در پی کسب، ذخیره سازی و پردازش دانش سازمانی و استفاده از آن در تصمیم گیری های سازمانی

آشنایی با متدولوژی و برنامه عملیاتی نظام مدیریت دانش در بانک ها

آشنایی با رویکرد اصلی متدولوژیک و کاربردی و روش شناسی را در 3 حوزه شناسایی و ثبت دانش، به اشتراک گذاری و نحوه کاربرد دانش را ارائه می کند.

محتوای دوره:

شناسایی و ثبت دانش/ تسهیم و به اشتراک گذاری دانش

استفاده از دانش و کاربرد آن/ مدل ها و نظریه های مدیریت دانش

مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری سیاست گذاری عمومی
  • دانشیار سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی                                               

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 28 و 30 فروردین 1400

ساعت : 10 الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.000.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.