پیرو مصوبات شورای پول و اعتبار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل صرافی ها برای اخذ مجوز فعالیت مکلف به اخذ گواهی نامه آموزشی آشنایی با مهارت های صرافی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران هستند.

لینک صفحه دوره مهارت های انجام عملیات صرافی