اطلاعیه

 

جلسه دفاع نهایی از  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای سید محسن میرطاهری دانشجوی رشته حسابداری روز دوشنبه مورخ 1396/11/2 راس ساعت 11/00 برگزار می گردد.

 

عنوان پایان نامه:

"تاثیرتوسعه ی بازار مالی بر ریسک بانکی"

 

استاد راهنما : آقای دکتر آرش تحریری

استاد مشاور : آقای دکتر الدار صداقت پرست

استاد داور : آقای دکتر کاظم دوست حسینی