اطلاعیه

 

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای محمد توحیدی دانشجوي رشته بانکداری اسلامی روزشنبه مورخ 1396/12/12 رأس ساعت 10/00 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"تحلیل رفتار چرخه‌اي سپر سرمايه بانك تحت تاثیر نوسانات اقتصاد كلان:مورد مطالعه بانك هاي بورسی ايران " 

استاد راهنما : آقای دکتر  الدار صداقت پرست

استاد مشاور : آقای دکتر محمد امیدی نژاد

استاد داور : آقای دکتر حسن گلمرادی


جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای حسین بعیدی مفردنیا دانشجوي رشته بانکداری اسلامی روزشنبه مورخ 1396/12/12 رأس ساعت 11/00 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"تصمیمات وام دهی بانک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی مشتریان حقیقی بانک سپه " 

استاد راهنما : آقای دکتر رضا حبیبی

استاد مشاور : آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور : آقای دکتر  محمد امیدی نژاد


جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد خانم زهرا زلفی مانقوطای دانشجوي رشته بانکداری اسلامی روزشنبه مورخ 1396/12/12 رأس ساعت 13/00 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"عوامل تعیین کننده کارایی عملیاتی در بانک های بیشتر رقابتی " 

استاد راهنما : آقای دکتر رضا حبیبی

استاد مشاور : آقای دکتر اسماعیل میرزایی

استاد داور : آقای مهندس حسن کوهی