چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 979

معرفی دوره:

آشنایی با فرایند و نحوه اجرای حسابرسی مستقل صورت های مالی بانک ها بعنوان یکی از موضوعات اساسی نظام حاکمیت شرکتی و نظام تصمیم گیری استفاده کنندگان و ذینفعان می باشد.

 هدف دوره:

  هدف ارتقای شفافیت و پاسخگویی و نظارت در بانک ها

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای مالی، حسابرسی، بازرسی، اعتباری و سرمایه گذاری

 پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

25 دی  و 2 بهمن

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.500.000 ریال به صورت خالص 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.