چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 468

معرفی دوره:

 اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره: کارکنان شعب

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

13 ، 20 و 27 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000  ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.