۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

نیمسال دوم سال تحصیلی  98-1397

عنوان

روز

تاریخ

انتخاب واحد

سه شنبه و چهارشنبه

1397/11/9 و 1397/11/10

شروع کلاس ها

شنبه

1397/11/13

حذف و اضافه

شنبه

1397/11/23

آخرین روز تحصیلی در سال 1397

پنجشنبه

1397/12/16

ارزشیابی اساتید

سه شنبه و چهارشنبه

1398/3/7 و 1398/3/8

حذف اضطراری

شنبه

1398/3/18

آخرین روز تحصیلی

پنجشنبه

1398/3/30

شروع امتحانات

یکشنبه

1398/4/9

پایان امتحانات

پنجشنبه

1398/4/20