چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 1184

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

اقتصادسنجی بیزی

 

مدت دوره:

12 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با آمار و احتمال مقدماتی و اقتصادسنجی

زمان تشکیل کلاس:

21 و 28 اردیبهشت و 4 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

روش های بیزی کاربرد فراوانی در حوزه های اقتصادی، مالی و بانکی دارد. در واقع، روش های اقتصاد سنجی با رویکرد بیزی توانایی خوبی در حل مسائل با داده های تجربی کم، ارائه تحلیل های پویا و پردازش مسائلی دارد که نیاز به استفاده از نظرات خبرگان است. با این توضیحات، در این دوره قصد داریم که روش های اقتصادسنجی بیزی را با کاربردهای خاص بانکی ارائه دهیم. این دوره بصورت ترکیبی هم نظری و هم کاربردی است. اگر چه بخش نظری دوره بسیار سنگین به نظر می رسد اما تلاش این است که با مثال هایی ساده و کمترین حجم ریاضیات این مطالب ارائه گردد و عمده کار بر روی اجرای نرم افزاری و مثال های کاربردی باشد.

 

   


  اهداف دوره

 


 محتوای دوره

مقدمات اقتصادسنجی بیزی

   مروری بر نظریه بیز: تفاوت نظریه بیز و آمار کلاسیک، نظریه تصمیم گیری بیزی، تابع درستنمایی، توزیع پیشین، توزیع پسین، توزیع های پیشگو، توزیع های پیشین مزدوج، سره و ناسره، برآورد نقطه ای بیزی، برآورد فاصله ای بیزی و آزمون فرض بیزی

   محاسبات بیزی: روش های مونت کارلویی، روش های MCMC

   کاربرد در مدل بندی ریسک های اعتباری و عملیاتی، نرم افزارهای R و WinBugs

مدل های رگرسیونی بیزی

   مدل های رگرسیونی خطی با پیشینه ای مزدوج و عمومی

   مدل های رگرسیونی در حضور ناهمسانی واریانس

   مدل های رگرسیونی به ظاهر نامرتبط، بیزی خطی تلفیقی (رگرسیون پانل)، غیرخطی

   کاربرد در مدل بندی ریسک های اعتباری و عملیاتی

   نحوه اجرا در نرم افزارهای مربوطه

شبکه های بیزی

   نحوه مدل بندی با شبکه های بیزی

   کاربرد در مدل بندی ریسک های اعتباری و عملیاتی

   نحوه اجرا در نرم افزارهای مربوطه

 


مخاطبان دوره

   مدرس دوره

  • دکترای آمار
  • عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران