چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 511

معرفی دوره:

مطالعه و تحلیل رفتار سازمانی از آن جهت مهم است که می توان به درک بهتری نسبت به رفتار افراد درون سازمان پی برد. توجه و تعمیق به  رفتار سازمانی، تعامل و ارتباط درون سازمانی در پیشرفت فعالیت های سازمان بسیار موثر است. شرکت ها و سازمان ها همیشه بر روی افزایش عملکرد، توسعه کسب و کار، حفظ مشتریان درونی و بیرونی سازمان و ... تمرکز دارند. برای رسیدن به این اهداف از روش ها و تکنیک های مختلفی استفاده می کنند. پیاده سازی این روش ها و تکنیک ها در گرو رفتارسازمانی هدایت شده و تعاملات بین فردی می باشد. مفهوم رفتار سازمانی با برخورداری از الگوی روابط رسمی و غیررسمی تعین می کند که سطح روابط و تعامل بین کارکنان چگونه باشد.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

پیش نیاز دوره: 

فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 7 ، 14 و 21 دی

ساعت 12 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.