چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 540

معرفی دوره:

 آزمون بحران یکی از ابزارهاي مديريت ريسک بوده که ميزان آسيب پذيري و يا مقاومت مؤسسات اعتباري را در برابر شوک هاي مختلف چون شوک اعتباري يا نقدينگي تعيين کرده و همچنين نشان مي دهد که مؤسسات اعتباري تا چه ميزان مي توانند زيان هاي ناشي از وقوع اين شوک هاي احتمالي را پوشش داده و به فعاليت خود ادامه دهند . به کمک این آزمون همچنین می توان ميزان سرمايه مورد نياز مؤسسات اعتباري براي رويارويي ايمن و بدون مشکل با شوک هاي احتمالي و شرايط بحران را تعیین نمود و از پیش برای مواجهه با آن برنامه ریزی نمود.
در این دوره شرکت کنندگان با مفهوم، اهمیت و نحوه به کارگیری آزمون بحران در بانک آشنا می شوند و در پایان دوره انتظار می رود بتوانند نوع و مفروضات آزمون بحران و خصوصاً سناریوهای ریسک را شناسایی، تاثیر شوک های نادر اما محتمل را بر نقدینگی و سرمایه بانک برآورد نموده و نهایتاً بتواند گزارش مدیریتی - نظارتی بر اساس یافته های خود تهیه نماید.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره: از کارشناسان تا کمیته عالی مدیریت ریسک

 پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 11 بهمن الی 9 اسفند

دوشنبه ها  ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 13,000,000 ریال به صورت خالص

 این دوره به صورت حضوری می باشد و شرط شرکت در کلاس داشتن گواهی تزریق دو دوز واکسن می باشد.