چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 538

معرفی دوره:

در این دوره، به تبیین مفاهیم اصلی CSR پرداخته و سپس این مفاهیم را در فضای صنعت بانکداری مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین به بررسی موارد موفق بین المللی اشاره نموده و مدل ها و استاندارد های بین المللی که توسط این بانک ها مورد استفاده قرار گرفته بررسی خواهند شد.

اهداف دوره:

(CSR: Corporate Social  Responsibility )     

 محتوای دوره:

سرفصل های بخش اول (مسئولیت اجتماعی-csr و بانک ها):

سرفصل های بخش دوم (توسعه از پایین هرم):

سرفصل های بخش سوم (میکروفایننس و بانکداری خرد)

  مشخصات مدرسین دوره:

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای بازاریابی، توسعه کسب و کار، طرح و برنامه و  استراتژی

 پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و استراتژی سازمان، تجربه مدیریتی میانی 

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 5 ، 12 و 19 بهمن و 3 اسفند

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.