چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 924

معرفی دوره:

بخشنامه و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی که در رابطه اجرایی نمودن شعار هرسال به ویژه سال جاری که همانا، تولید پشتیبانی‌ها ومانع زدایی‌ها صادر گردید، بعضاً با بخشنامه‌های صادره قبلی، رویه های مرسوم اعتبار سنجی و ظرفیت سنجی شبکه بانکی سنخیت نداشته و به نوعی سردرگمی بین فعالان این‌بخش مهم که موتور اقتصادی کشور می باشد ایجاد کرده است لذا در این دوره ضمن تبیین وتشریح موانع اجرای این بخشنامه به آن دسته از راهکارهایی اشاره خواهد شد که بتوان در اجرای مفاد این بخشنامه ریسک های مترتب بر اجرای آن را نیز مدیریت نمود.

 اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره:

مسئولین شعب، ارکان مختلف اعتباری شعب و مرکز، کارشناسان، بازرسان و ارکان نظارتی کنترلی

پیش نیاز دوره:

 آشنایی با شیوه های مختلف تخصیص منابع، بررسی تقاضای مشتری، نحوه تصمیم گیری مناسب اعتباری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 و 21 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6.500.000  ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.