۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

«ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری(ﻣﺎل ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ) و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی»

زمان برگزاري: سه شنبه 29 مهرماه 1399

ساعت:  12:30 الی 8:30

 دریافت فایل بروشور