چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 1243

 

مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آنها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  مباحثه های علمی پیش رو: 

 

 هجدهمین مباحثه علمی با عنوان «کنترل ریسک بانک در لایه های پنهان صورت های مالی مشتریان»

زمان برگزاری: یکشنبه 12 بهمن 1399

ساعت: 8:30 الی 12:30

 

شانزدهمین مباحثه علمی با عنوان 

«آشنایی با رمزارزها و چالش های تنظیم مقررات آن ها در کشور» 

زمان برگزاری: 9 دی 1399

 

 هفدهمین مباحثه علمی با عنوان 

«اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی»

زمان برگزاری: 23 دی 1399

         

پانزدهمین مباحثه علمی با عنوان

«چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق»

زمان برگزاری: 25 آذر 1399

 

چهاردهمین مباحثه علمی با عنوان 

«چگونگی راه اندازي اکوسیستم نوآوري در جهت توسعه فین تک ها در بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی»

زمان برگزاری: 4 آذر 1399

 

سیزدهمین ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

«ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری»

زمان برگزاری: 20 آبان 1399

         

دوازدهمین مباحثه علمی با عنوان

«ریسک عدم انسجام» 

زمان برگزاری: 6 آبان 1399

 

دهمین مباحثه علمی با عنوان

«ریسک های پنهان تخصیص منابع»

زمان برگزاری: 15 مهر 1399

 

 نهمین مباحثه علمی با عنوان 

«بررسی چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی» 

زمان برگزاری: 18 شهریور 1399 

         

مباحثه ویژه با عنوان 

«شیوه نامه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش جدید»

زمان برگزاری: 10 شهریور 1399

 

هشتمین مباحثه علمی با عنوان

«راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات در نظام بانکی»

زمان برگزاری: 4 شهریور 1399

 

هفتمین مباحثه علمی با عنوان 

«ریسک های مترتب بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی»

زمان برگزاری: 14 مرداد 1399

         

ششمین مباحثه علمی با عنوان 

«کاربرد فین تک در نظام پولی و بانکی»

زمان برگزاری: 7 مرداد 1399

 

پنجمین مباحثه علمی با عنوان 

«پولشویی در بانکداری بین الملل»

زمان برگزاری: 23 تیر 1399

 

چهارمین مباحثه علمی با عنوان 

«مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک»

(هم اندیشی و مبانی مقدماتی)

زمان برگزاری: 3 تیر 1399

         

سومین مباحثه علمی با عنوان 

«چالش های صدور ضمانت نامه» 

زمان برگزاری: 29 اردیبهشت 1399

 

دومین مباحثه علمی با عنوان

«راهکارهای بهبود کفایت سرمایه»

زمان برگزاری: 7 بهمن 1398

 

اولین مباحثه علمی با عنوان

«جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی»

زمان برگزاری: 23 دی 1398