فرم پیش ثبت نام دوره وصولي ها و مقررات متحدالشكل حاكم بر وصولي ها


معرفی دوره:

انتخاب هر يك از روشهاي پرداخت در بازرگاني بين الملل متناسب با ريسك، هزينه و مسئوليتهاي طرفهاي تجاري بسيار حائز اهميت مي باشد. در راستاي حفظ منافع هر يك از طرفهاي درگير در روشهاي پرداخت در بازرگاني بين الملل، شناخت و تسلط بر قوانين مربوطه از ضروريات مي باشد. لذا در اين دوره سعي خواهد شد با بهره گيري از مقررات بين المللي حاكم بر وصولي ها (URC 522) و نيز با عنايت به قوانين و دستور العمل هاي داخلي مربوط به وصولي ها، روشهاي اجرايي و عملياتي اين نوع روش پرداخت در بازرگاني بين الملل  تبيين گردد.

اهداف دوره:

 معرفي مقدماتي عمليات وصولي به عنوان يكي از روشهاي بازرگاني بين الملل

 تشريح نقش بانكها در عمليات وصولي

 تشريح امور مربوط به وصولي ها

 تبيين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي در راستاي بهره گيري عملياتي از اين دوره

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب، کارکنان واحدهای بين الملل، بازرسي و طرح و برنامه ي بانك ها

پیشنیاز دوره: روشهاي پرداخت در بازرگاني بين الملل

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :