فرم الکترونیکی درخواست خرید کتاب برای کتابخانه

فرم  سفارش تهیه و خريد کتاب برای کتابخانه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 از آنجاکه یکی از روش های تهیه کتاب برای کتابخانه، بهره گیری از نظرات کارشناسان می‌باشد، لذا هریک از اعضای محترم هیات علمی، اساتید مدعو، دانشجویان و اعضای کتابخانه موسسه عالی آموزش  بانکداری ایران مي‌توانند فرم ذيل را تکميل نموده و پس از تاييد معاون محترم امور آموزشی و پژوهشي، کتاب پیشنهادی در ليست كتب مورد نياز كتابخانه قرار خواهد گرفت و بعد از تامين اعتبار، نسبت به خريد آن اقدام خواهد شد.

شايان ذكر است كتابخانه موسسه جهت حفظ و ارتقاي كمي و كيفي مجموعه منابع خود، كتب مورد نياز اعضاي محترم هيات علمي را در طول سال از نمايشگاه هاي سالانه كتاب با لحاظ شرايط مقتضی، تهیه مي‌نمايد .

 

 

 اطلاعات فردی :

 

 اطلاعات تماس :

 

 اطلاعات تحصیل :

 

 اطلاعات کتاب پیشنهادی :