چاپ

 

قابل توجه شركت كنندگان دوره 61 مهارت هاي انجام عمليات صرافي

 (تاريخ برگزاري 24 و 25 بهمن ماه 1396) 

براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران،

طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.