عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS7) 12 حضوری 3,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS9) 12 حضوری 3,550,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
صورتهای مالی تلفیقی   48 حضوری 8,850,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
تحلیل مالی با استفاده از نرم افزار MATLAB  24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
طبقه بندي دارائي هاي بانك و روش هاي پيش گيري از افزايش مطالبات بانك  8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنایی با  نرم افزار R و کاربردهای مالی و بانکی آن 32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث پولی و مالی 32 حضوری 6,750,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تحلیل های مالی 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی 24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و فرآیند 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
کاربرد افزونه  ModelRisk اکسل در محاسبات مدیریت ریسک بانکی 16 حضوری 4,350,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنایی با مفاهیم و الزامات گزارشگری حسابرسان مستقل و داخلی در بانکها 8 حضوری 2,750,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی