عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
شیوه های نوین جذب سپرده 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
 بانکداری اجتماعی و تطبیق آن با شرایط فن آوری روز  8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
  مدیریت برند در صنعت بانکداری       16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
بازاریابی درون شعبه  8   حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
محصول‌سازی در بانکداری بدون‌ربا 40 حضوری 7,800,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
تجزیه و تحلیل سفر مشتری   8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی