عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
تامین مالی صادرات/واردات  8 حضوری 2,750,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اینکوترمز وروش های پرداخت ( اعتبار اسنادی) در تجارت بین الملل             16 حضوری  4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اعتبار اسنادی و UCP600 40 حضوری  7,800,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
سوییفت 40 حضوری  8,600,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مبارزه با جعل و کلاهبرداری در سوئیفت    16 حضوری  4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
وصولي ها و مقررات متحدالشكل حاكم بر وصولي ها  16 حضوری 4,680,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
حسابداری ارزی 1 و 2 40 حضوری  8,600,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
تأمین مالی از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی 24 حضوری  555,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600  16 حضوری 4,350,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی