عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران 16 حضوری 4,680,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنایی با مسائل چک و قوانین مترتب بر آن 32 حضوری  6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
شیوه های مختلف جعل چک و انواع کلاهبرداری در عملیات بانکی 8 حضوری 2,540,000  شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی