موسسه عالي آموزش بانكداري ايران

دوره كــــاردانـــــي

دانشجويان ورودي سال تحصيلي 93-1392 و بعد از آن

  رشتـــــــه امــور بانـــــكي 

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پیش نیاز

پیــش نیــاز

زبان پیش دانشگاهی

2

-

ریاضی پیش دانشگاهی

2

-

كليات علم اقتصاد

2

-

عمـــومـــی ( 12 واحد )

زبان فارسی

3

-

زبان خارجی

3

زبان پیش دانشگاهی

تربیت بدنی

1

-

تنظیم خانواده وجمعیت

1

-

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

-

اندیشه اسلامی (1)   (مبدا و معاد)

2

-

پـــــــایــــــه ( 33 واحد )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)

3

ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)

اقتصاد خرد

3

ریاضی پیش دانشگاهی - كليات علم اقتصاد

اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضی و زبان پیش دانشگاهی

اصول حسابداری (1)

3

-

اصول حسابداری (2)

3

اصول حسابداری(1)

حسابرسی (1)

3

اصول حسابداری (2)

حسابداری صنعتی (1)

3

اصول حسابداری (2)

حقوق تجارت

3

-

تـــــخــــصصــــــی ( 26 واحد )

اصول بانکداری

3

اقتصاد کلان

بانکداری داخلی (1)

3

اصول حسابداری (1)

بانکداری داخلی (2)

3

بانکداری داخلی (1)

بانکداری خارجی (1)

3

بانکداری داخلی (1)

بانکداری خارجی (2)

3

بانکداری خارجی (1)

حسابرسی داخلی بانکها

2

حسابرسی (1)

مبانی سازمان و مدیریت

3

-

مديريت مالي (1)

3

اصول حسابداری (2)

زبان تخصصی

3

زبان خارجی

جمع واحد ها : 71

 


موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دروس دوره كارشنـــاسي نــا پيـــوستـــه رشتـــه اقتـصـــاد پــــول و بـــانــك 
نوع درس  دروس مصوب  تعداد واحد دروس پيش نياز
عمومي (8 واحد) تاريخ اسلام  2 -
معارف اسلامي 2 2 -
ريشه هاي انقلاب اسلامي  2 -
متون اسلامي  2 -
پايه (12 واحد) پژوهش عملياتي 1 3 -
¤حقوق تجارت  3 -
آمار 2 3 -
روش تحقيق 3 آمار (2) 
تخصصي (51 واحد ) حسابرسي بانكي  3  
•حسابداري قيمت تمام شده 1 3 -
اقتصاد خرد ( 2 )  3 -
اقتصاد کلان ( 2 )  3 -
بانکداری الکترونیک 3 -
◊مديريت مالي 1 3 -
مديريت مالي 2 3 مدیریت مالی ( 1 ) 
ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی 3 اقتصاد خرد ( 2 ) 
اقتصاد سنجی 3 اقصاد خرد ( 2 ) ، اقتصاد کلان ( 2 )
ارزيابي طرحهاي اقتصادي 3 مدیریت مالی ( 2 ) 
برنامه ریزی مالی و تحلیل جریانات نقدی 3 -
زبان تخصصي و مكاتبات بانكي و بازرگاني  3 -
مالیه عمومی 3 -
نظریه های اقتصاد پول و بانک 3 -
اصول بودجه ريزي  3 -
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت  3 -
توسعه اقتصادی 3 -
دروس جایگزین ¤حقوق بانکی 3 -
•تجزیه تحلیل صورتهای مالی 3 -
◊بازارهای مالی 3 -
دانشجویانی که در دوره کاردانی دروس علامتدار را گذرانده اند، دروس جایگزین با علامت مشابه را می گذرانند.
جمع واحدها : 71

موسسه عالي  آموزش بانكداري ايران 
دروس دوره كــارشنـــاسي نا پيـــوسته رشتـــه حســابـداري بــانـكي
نوع درس دروس مصوب تعداد واحد  دروس پيش نياز 
عمــومي (8 واحد) تاريخ اسلام  2 -
معارف اسلامي 2 2 -
ريشه هاي انقلاب اسلامي  2 -
متون اسلامي  2 -
پــايــه (12 واحد) پژوهش عملياتي 1 3 -
¤حقوق تجارت  3 -
آمار 2 3 -
روش تحقيق 3 آمار (2) 
تــخـصصـــــــي (51 واحد ) حسابرسي بانكي  3 حسابداری میانه (1)
•حسابداري قيمت تمام شده 1 3 -
◊مديريت مالي 1 3 -
مديريت مالي 2 3 مديريت مالي 1
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت  3 حسابداری قیمت تمام شده (1)، حسابداری میانه (2)
ارزيابي طرح هاي اقتصادي 3 مدیریت مالی (2) 
اصول بودجه ريزي  3 حسابداري قيمت تمام شده 1- مديريت مالي 1
بانكداري الكترونيك  3 -
زبان تخصصي و مكاتبات بانكي و بازرگاني  3 -
حسابداری میانه (1) 3 -
حسابداری میانه (2) 3 حسابداری میانه (1)
کاربرد کامپیوتر در حسابداری  3 -
حسابداری پیشرفته (1) 3 حسابداری میانه (2)
مباحث جاری واستانداردهای بین المللی حسابداری بانکی  3 همزمان با پیشرفته (2)
حسابداری قیمت تمام شده 2 ▲ 3 حسابداری قیمت تمام شده 1
حسابداری دولتی ▲ 3 اصول بودجه ریزی ، حسابداری میانه (1)
حسابداری پیشرفته (2) 3 حسابداری پیشرفته (1)
حسابداری مالیاتی  3 حسابداری میانه (1)
دروس جایگزین ¤حقوق بانکی 3 -
•تجزیه تحلیل صورتهای مالی 3 _
 ◊بازارهای مالی 3 -
دانشجویانی که در دوره کاردانی دروس علامتدار را گذرانده اند، دروس جایگزین با علامت مشابه را می گذرانند.
دانشجويان مجازند از بين دروس با علامت "▲" ، يك درس را انتخاب نمايند .
جمع واحد ها  = 71

موسسه عالي آموزش بانكداري ايران 
دروس دوره كارشنـــاسي نــا پيــــوستـــه رشتـــه ريــسك و بـــازارهـــاي مــالـــي 
نوع درس  دروس مصوب  تعداد واحد دروس پيش نياز
عمـومــي (8 واحد) تاريخ اسلام  2 -
معارف اسلامي 2 2 -
ريشه هاي انقلاب اسلامي  2 -
متون اسلامي  2 -
پـــايــه (12 واحد) پژوهش عملياتي 1 3 -
¤حقوق تجارت  3 -
آمار 2 3 -
روش تحقيق 3 آمار 2
تـــــــخصصـــــــي (51 واحد ) حسابرسي بانكي  3 -
•حسابداري قيمت تمام شده 1 3 -
 ◊مديريت مالي 1 3 -
مديريت مالي 2 3 مديريت مالي 1
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت  3 -
ارزيابي طرحهاي اقتصادي 3 مديريت مالي 2
اصول بودجه ريزي  3 حسابداري قيمت تمام شده 1- مديريت مالي 1
بانكداري الكترونيك  3 -
زبان تخصصي و مكاتبات بانكي و بازرگاني  3 -
نظریه ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی 3 -
مدیریت پرتفوی و کاربرد آن در بانکداری 3 -
اقتصاد سنجی و کاربرد آن در اقتصاد مالی 3 آمار 2
اسناد مشتقه مالی و روش های قیمت گذاری آن ها 3 -
بازارها و سازمان های مالی بین الملل ومحصولات نوین مالی 3 -
بازار تجهیز منابع بین بانکی و مدیریت دارائی ها و بدهی ها 3 -
مدیریت مالی بین الملل 3 مديريت مالي 2
تجارت الکترونیک  3 -
دروس جایگزین ¤حقوق بانکی 3 -
•تجزیه تحلیل صورتهای مالی  3 -
 ◊اقتصاد پول و ارز بانکداری  3 -
دانشجویانی که در دوره کاردانی دروس علامتدار را گذرانده اند، دروس جایگزین با علامت مشابه را می گذرانند.
جمع واحد ها : 71

موسسه عالي آموزش بانكداري ايران 
دروس دوره كارشنـــاسي نـا پيـــــوسته رشتـــــه مدیــــریت امــــور بــــانــکی
نوع درس  دروس مصوب  تعداد واحد دروس پيش نياز
عمـــومي (8 واحد) تاريخ اسلام  2 -
معارف اسلامي 2 2 -
ريشه هاي انقلاب اسلامي  2 -
متون اسلامي  2 -
پـــايــه (12 واحد) پژوهش عملياتي 1 3 -
¤حقوق تجارت  3 -
آمار 2 3 -
روش تحقيق 3 آمار 2
تـــخـصصـــــــي (51 واحد ) حسابرسي بانكي  3 -
•حسابداري قيمت تمام شده 1 3 -
◊مديريت مالي 1 3 -
مديريت مالي 2 3 مديريت مالي 1
مديريت مالي بين الملل 3 مديريت مالي 2
مديريت منابع انساني  3 -
مديريت استراتژيك و تحليل تصميم گيري   ▲ 3 -
مديريت تحول   ▲ 3 -
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت  3 تجزیه و تحلیل سیستم ها
تجزيه وتحليل سيستمها و روشها  3 -
ارزيابي طرحهاي اقتصادي 3 مديريت مالي (2)
اصول ريسك و بيمه  3 -
اصول بودجه ريزي  3 حسابداري قيمت تمام شده 1- مديريت مالي 1
بانكداري پيشرفته (مباحث جديد و كاربردي ) 3 -
˜بانكداري بين الملل 2 3 -
بازاريابي  3 -
بانكداري الكترونيك  3 -
زبان تخصصي و مكاتبات بانكي و بازرگاني  3 -
دروس جایگزین  ¤حقوق بانکی 3 -
•تجزیه تحلیل صورتهای مالی 3 -
 ◊بازارهای مالی 3 -
 اقتصاد پول و ارز بانکداری 3 -
دانشجویانی که در دوره کاردانی دروس علامتدار را گذرانده اند، دروس جایگزین با علامت مشابه را می گذرانند.
دانشجويان مجازند از بين دروس با علامت "▲" ، يك درس را انتخاب نمايند .
جمع واحد ها : 71

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت

آموزش عالی